ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมชมสำนักทะเบียนและวัดผล

ผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมชมสำนักทะเบียนและวัดผล

๓๑ ต.ค. ๖๒
พระเทพเวที ป.ธ.๙ ,รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต และ พระราชปริยัติมุนี ป.ธ.๙ , รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ เมตตาเยี่ยมชมสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมทั้งถวายกำลังใจคณะกรรมการการสอบวัดผลระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสอบ ถวายการต้อนรับ ณ สำนักทะเบียนและวัดผล (C ๓๐๐) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


 

Back to top button