ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักทะเบียน​ฯ รับโล่กาญจนเกียรติคุณ​ ครูดีศรี พอ.มจร

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมงานรับเกียรติบัตร วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้รับโล่ห์กาญจนาเกียรติคุณ ผู้ให้ความ อุปถัมภ์และสนับสนุนส่งเสริม ครูดี ศรี พอ มจร โดยมีพระราชปริยัติ​กวี,  ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นองค์ประธาน วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562  อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button