ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการความพร้อมประกันคุณภาพการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561

สำนักทะเบียนและวัดผล ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพปฎิบัติงาน ประจำปี 2562 โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ B312 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

Back to top button