ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผล “สรงน้ำขอพร” ผู้บริหารในกำกับ เทศกาลสงกรานต์ 62

สำนักทะเบียนและวัดผล "สรงน้ำขอพร" ผู้บริหารในกำกับ เทศกาลสงกรานต์ 62

สำนักทะเบียนและวัดผล “สรงน้ำขอพร” ผู้บริหารในกำกับ เทศกาลสงกรานต์ 62
20 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น.

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และอำนวยพรแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทั้งมวลที่ได้เข้าสรงน้ำขอพร
จากนั้นได้เข้าพบขอโอกาสสรงน้ำขอพร พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในเทศกาลสรงกรานต์ปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน

“ประเพณีรดน้ำดำหัว” ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลา ที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม ประเพณีรดนำดำหัว หรือบางครั้งก็เรียกว่า ประเพณีปีใหม่เมืองจะมี ในระหว่าง วันที่ 13 – 15 เดือนเมษายนของทุกปี หรือวันสงกรานต์นั่นเอง

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะกระทำกันในวันสุดท้ายของเทศการสงกรานต์ เพียงวันเดียวหรือวันเถลิงศกนั่นเอง แต่การรดน้ำดำหัวพระสงฆ์นั้นจะ มีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่พิธีการรดน้ำดำหัวพระสงฆ์จะมีพิธีการมากกว่า คือก่อนที่จะรดน้ำพระสงค์จะต้องรดน้ำพระพุทธรูปก่อน แล้วจึงค่อยรดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์ จากนั้น ก็รับพรจากพระภิกษุสงค์ พอเสร็จพิธีก็จะมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน และการรดน้ำดำหัวพระภิกษุนั้นจะทำทุกวันตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์

     

Back to top button