ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ รองรับ มจร 4.0

อบรมระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ รองรับ มจร 4.0

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการเชิงปฏิบัติการอบรมระบบรับสมัครเรียนและรายงานตัวออนไลน์ เพื่อรองรับระบบงานฐานข้อมูลด้านประวัตินิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานเปิด พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดโครงการ

Back to top button