ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร มจร ผนึกกำลัง จัดทำร่างประกาศฯและรูปแบบบัตรนิสิตใหม่

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ ได้นิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร เพื่อประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์,IBSC,บัณฑิตวิทยลัย,กองกิจการนิสิต,สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ,สถาบันภาษา เพื่อจัดทำประกาศหรือระเบียบและรูปบัตรประจำตัวนิสิต ทุกระดับ ในกาลนี้ มีพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมประชุม ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.กาญจนา สุวรรณภาศรี ชั้น 2 อาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ มจร อยุธยา เพื่อประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ต่อไป

Back to top button