ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาจุฬาฯ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในงานเปิดบ้านวิเชียรวิชาการ “WKU 4.0 + OPEN HOUSE”

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต พร้อมด้วยพระเจษฎา โชติมนฺโต,พระประจิรักษ์ มหาปญฺโญ บุคลากรสำนักทะเบียนฯ และตัวแทนนิสิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 เนื่องในงานเปิดบ้านวิเชียรวิชาการ “WKU 4.0 + OPEN HOUSE” โดยมีท่านนายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนอุปถัมภ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.mcu.ac.th 035-248-062

Back to top button