ข่าวสารประชาสัมพันธ์

❝ มุทิตาสักการะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ❞

สถาบันภาษา มจร  จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่ “พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร.” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้อำนวยการสถาบันภาษา” และในโอกาสทำบุญสถาบันภาษา รวมถึงได้ทำบุญอุทิศแด่บุคคลากรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ในกาลนี้พระมหาถวิล  กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนัก​ทะเบียน​และวัดผล นำผู้บริหาร บุคลากร ​ร่วมแสดงมุทิตาจิตใน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม โซน D สถาบันภาษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียนเรียนภาษาได้ที่
_________
Contact us
063 160 5010, 035 248 095
www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC
#สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Back to top button