ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“กรมการศาสนา สปป.ลาว” เยือน มจร อย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ต้อนรับคณะสงฆ์และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา จาก สปป.ลาว

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร มอบหมายให้พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทและนิสิต มจร ให้การต้อนรับคณะสงฆ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา สปป.ลาว ครั้งนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับฯ วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

 

Back to top button