ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 และ 2

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี ได้มีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี ได้มีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ สามารถตรวจสอบได้รายชื่อได้ที่นี่
1. ระดับปริญญาโท ((ดาวน์โหลด))
2. ระดับปริญญาเอก ((ดาวน์โหลด))
หมายเหตุ รายชื่อที่มี แถบสีเขียว ให้ดำเนินการเรื่องข้อมูลด้านประวัตินิสิตให้เรียบร้อย โดยท่านสามารถติดต่อส่วนงานที่ท่านศึกษาอยู่ให้เรียบร้อย ก่อนติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อขอขึ้นทะเบียนปริญญา
หากมีข้อสงสัยติดต่อ ส่วนประเมินผลการศึกษา 035-248-000 ต่อ 8419 ในวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย

Back to top button