ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

ผอ.สำนักทะเบียนฯ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผล ป.ตรี

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมห้องสอบ คณะกรรมการควบคุมการสอบ และนิสิตผู้สอบ เพื่อสอบถามและอำนวยความสะดวกในการจัดสอบวัดผลการศึกษาในครั้งนี้ วันนี้เป็นที่สองของการสอบวัดผลการศึกษา จะไปสิ้นสุดในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จะเป็นวันสุดท้ายของการสอบวัดผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1

Back to top button