ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“อนุมัติปริญญาแล้ว” บัณฑิต มจร รุ่นที่ 66

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา นิสิตระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 66 จำนวน 1,950 รายชื่อ ในรอบที่ 1

31 มีนาคม 2564
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564
มีมติอนุมัติปริญญานิสิต #ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 66 รอบที่ 1
จำนวน 1,950 รูปคน
🙏🙏🙏
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เวบไซต์ สำนักทะเบียนและวัดผล

Back to top button