ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร ส่วนกลาง ประชุมผู้บริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหารวิชาการ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งนี้สำนักทะเบียนและวัดผล ได้เข้าร่วมประชุมนำโดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ,ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักฯ,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ผอ.ส่วนทะเบียนแลนิสิต  พร้อมกับผู้บริหารทุกส่วนงาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มจร อยุธยา

Back to top button