ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.3)

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่เมนูด้านล่างนี้ และให้ติดต่อขอใบสำเร็จการศึกษาได้ที่ ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมในการขอเอกสารการศึกษา
1. รูปถ่ายห่มคลุม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. ค่าเอกสารการศึกษา จำนวน 100 บาท
ขั้นตอนขอเอกสารการศึกษา
1. กรอกแบบฟอร์มขอใบแสดงผลการศึกษา
2. ยื่นเจ้าหน้าที่เคาร์เตอร์
3. รอรับเอกสารไม่เกิน 30 นาที

  1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 6 ((ดาวน์โหลด))
    006

Back to top button