ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

พิธีบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ : พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานฝ่ายฆราวาส มอบผ้าไตรแก่นาค
และถวายเครื่องสักการะ แด่พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์
ให้ตัวแทนนาคทั้งหมด ถวายเครื่องสักการะและกล่าวคำขอบรรพชา จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ให้การบรรพชา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สามเณร
หลังจากนั้นสามเณร ๘๙ รูป เดินทางไปอุปสมบท วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จำนวน ๔๔ รูป วัดประยุรวงศาวาส จำนวน ๔๕ รูป

170160-1 170160-2 170160-3 170160-4 170160-5 170160-6 170160-7 170160-8 170160-9 170160-10 180160-1 180160-2 180160-3

Back to top button