ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เป็นการประชุมแบบ Paperless (ไร้กระดาษ) ตามนโยบายพระเดชพระคุณพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

ข้อดี:-
๑. เป็นการลดภาระเรื่องกระดาษ
๒. ได้อ่านทบทวนเอกสารก่อนเข้าประชุม
๓. สามารสืบค้นมติข้อเสนอแนะของสภาได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
๔. ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายหรือหาไม่เจอ เมื่อคราวต้องการ
ที่สำคัญไม่ต้องสร้างตู้หรือห้องเก็บเอกสารเพิ่ม….

ในการนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เข้าร่วมประชุมขอบคุณ กองวิชาการและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ ณ โอกาสนี้

Back to top button