ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สภามหาวิทยาลัย “อนุมัติปริญญา” แก่บัณฑิต ระดับปริญญาตรี-โท-เอก 2561

สภามหาวิทยาลัย "อนุมัติปริญญา" แก่บัณฑิต ระดับปริญญาตรี-โท-เอก 2561

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีรายการดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี รวม 3,793 รูป/คน
2. ระดับปริญญาโท รวม 835 รูป/คน
3. ระดับปริญญาเอก รวม 297 รูป/คน
รวมทั้งหมด เป็น 4,925 รูป/คน 

1. ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 63 ((ดาวน์โหลด))
2. ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 28 ((ดาวน์โหลด))
3. ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ((ดาวน์โหลด))
4. ระดับประกาศนียบัตร (ป.บส.) ((ดาวน์โหลด))
5. ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ((ดาวน์โหลด))
หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข่าวสารงานพิธีประสาทปริญญาได้ ((ที่นี่่))Back to top button