ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ผ่าน” สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแก่บัณฑิตระดับตรี โท เอก

"ผ่าน" สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแก่บัณฑิตระดับตรี โท เอก

“ผ่าน” สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแก่บัณฑิตระดับตรี โท เอก

28 เมษายน 2564
“ผ่าน” สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแก่บัณฑิต
1. ระดับปริญญาเอก จำนวน 99 รูป/คน
2. ระดับปริญญาโท จำนวน 236 รูป/คน
3. ระดับปริญญาตรี จำนวน 556 รูป/คน
และมีระดับประกาศนียบัตรอีก 3 หลักสูตร คือ
1. ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 410 รูป
2. ประำาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 48 ท่าน
3. ประกาศนียบัตรภาษาล้านนา (ป.ลน.) 18 ท่าน
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อได้ทุกระดับ

2.ระดับปริญญาโท
3.ระดับปริญญาตรี

Back to top button