ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 12/2  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
002
00

Back to top button