ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2566

🧿ขอเชิญบัณฑิต มจร
✅ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
📍ปีพุทธศักราช 2566
•อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ 59
•ปริญญาตรี รุ่นที่ 68
•ปริญญาโท รุ่นที่ 33
•ปริญญาเอก รุ่นที่ 19
•มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Register for Graduation📲
•Abhidhamma Class 59
•B.A. Class 68
•M.A. Class 33
•Ph.D. Class 19
•Mahachulalongkornrajavijyalaya University
Back to top button