ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล 1/2561

สำนักทะเบียนและวัดผล ประชุมคณะกรรมการสำนักฯ เพื่อสรุปและวางแผนระบบการบริหารพร้อมการปฏิบัติสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามวาระ  ในการนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้นำเรียนถึงผลการดำเนินการในปี 2560 และแผนปฏิบัติการสู่การพัฒนาในปี 2561

ด้านพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้นโยบายในการบริหารและแนวทางการปฏิบัติการแก่ผู้บริหารบุคลากร สำนักทะเบียนและวัดผล และกล่าวปิดประชุม วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

Back to top button