ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2566

•ประกาศ•
•กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
•และรายงานตัวเข้ารับปริญญา
•ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Back to top button