ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับศตวรรษที่ 21 : “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับศตวรรษที่ 21 : “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยะมหาราช(บรรณาคาร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ติดต่อสอบถามและเข้าร่วมสัมมนา โทร.08-2287-2912 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ/  

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Back to top button