ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“คุรุสภา” เปิดรับฟังความคิดเห็นและจัดประชุม 4 ภาค เพื่อกำหนดแนวทางในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขอเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมตอบแบบสอบถามตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
2. คณบดี
3. อาจารย์
4. นิสิต/นักศึกษา
5. ผู้อำนวยการโรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, ครู
6. ผู้ปกครองนักเรียน
7.ผู้ปกครองนิสิต/นักศึกษา
.
ผู้สนใจสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1371
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
โทร. 0 2280 0048
อีเมล์ ksp.psdunit@gmail.com
.
Cr : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Back to top button