ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ มจร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561 โดยมีพระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ร่วมต้อนรับและชี้แจงระบบบริหารการศึกษา โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักฯ และนายมาณพ วิฤทธิชัย รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ C คณะครุศาสตร์ มจร อยุธยา

Back to top button