ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยอาเซียนด้วย LISREL

ส่วนวิจัยสารสนเทศและบริหารวิชาการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาจุฬาฯ
เปิดรับสมัคร คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการออกแบบวิจัยเชิงอาณาบริเวณศึกษา และการฝึกอบรมใช้กระบวนการวิจัยสมัยใหม่ด้วยระบบ LISREL
จำนวน ๓๐ รูป/คน
ลงทะเบียนได้ที่ mcuasean@gmail.com
กำหนดการอบรม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วิทยากรโดย ดร.ลำพอง กลมกูล, รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ

***
ฟรี ค่าอบรมทุกรายการ
สอบถามโทร 083-547-3965
นส.มุกรุวี ฉิมพะเนาว์

Back to top button