ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจร ปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันสมทบ ประเทศไต้หวัน

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจร ปีการศึกษา 2561 และประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบของวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อร่วมให้ข้อสังเกตและแนะนำในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมสถาบันสมทบ มจร มหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้งเจี๋ย เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. : ภาพ/ข่าว         นายพิชิต เชาว์ชาญ : เผยแพร่รายงาน

Back to top button