ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัด CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาชุมชม ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Back to top button