ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 7

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 7

27 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 7 คณะครุศาสตร์ จำนวน 148 คน ที่ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา ผ่านเวบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย https://regweb.mcu.ac.th/ ค่าธรรมเนียมปริญญา และเอกสาร ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมปริญญา จำนวน  1500 บาท (รหัส 59 )
2. ค่าเอกสารการศึกษา  จำนวน 500    บาท (รหัส59)
ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย จึงจะสามารถยื่นขอเอกสารการศึกษาได้
ดาวน์โหลดรายชื่อ ((ดาวน์โหลด)) 

Back to top button