ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

นิสิตสามารถดาวน์โหลดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ได้แล้วที่ เมนู บริการสารสนเทศ > ตารางสอบ web62-002
15-3-2560-13-43-42

exam2016-1

Back to top button