ข่าวสารประชาสัมพันธ์

THE 1th INTERNATIONAL Conference of Community Social Development (CSD)

29 ม.ค.61 เวลา 09:00 น. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน) 28-31 มกราคม 2561 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
THE 1th INTERNATIONAL Conference of Community Social Development (CSD) (Ethics and Sustainable Development January 28-31,2018 at MCU Wang Noi, Ayutthaya, TH.

ภาพ/ข่าว:กรนัน ขันวัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เผยแผ่:พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา

Back to top button