ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.สศ.”

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ของคณะครุศาสตร์ จำนวน 299 รูป

“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.สศ.”

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ของคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 โดยจัดการศึกษาที่วิทยาเขตและวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 299 รูป

สำหรับรายชื่อสามารถดาวน์โหลด ((ที่นี่่))

Back to top button