ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สอบวัดผลการศึกษาข้อสอบกลาง 2/2559 วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบวัดผลการศึกษาข้อสอบกลาง MCU Test ภาคเรียนที่2 / 2559 ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560ในกาลนี้คณะกรรมการกลาง โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้ พระมหาสวงค์ ญาณวีโร ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลการศึกษา,พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา, นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา ส่วนประเมินผลการศึกษา ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ นิสิตเข้าสอบ ปี 1 จำนวน 98 รูป/คน , ปี 2 จำนวน 100 รูป/คน โดยมีพระมหาวิสิฐ ธีรวํโส, ผศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์เป็นเป็นประธานดำเนินการจัดสอบ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นมาตรฐานการจัดสอบของมหาวิทยาลัยimg_6989 img_6994 img_6996 img_6997 img_6998 img_7003 img_7004 img_7005 img_7010 img_7011 img_7013 img_7014 img_7017 img_7019 img_7022 img_7023 img_7025 img_7027 img_7028 img_7029 img_7031 img_7034 img_7040 img_7041 img_7045 img_7047 img_7050 img_7051

Back to top button