ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระดับปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง จำนวน ๑,๗๕๙ รูป/คน เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามสถานที่ ดังนี้
-คณะพุทธศาสตร์ ณ สวนเวฬุวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีพระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.คณบดีคณะพุทธศาสตร์ เป็นประธาน
-คณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์,โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร.คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน
-คณะมนุษยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา,โดยมีพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิด
-คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาจุฬาอาศรม ปากช่อง จ.นครราชสีมา,โดยมีพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ณ วัดพุน้อย บ้านหมี่ จ.ลพบุรี,สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

การนี้ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และประกอบพิธีมอบตัวเป็นศิษย์พระวิปัสสนาจารย์และสมาทานกัมมัฏฐาน สำนักทะเบียนและวัดผล ส่งบุคลากรร่วมโครงการฯ
1.พระวิชัย อคฺคธมฺโม ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเบียนนิสิต
2.นายชัยโชค คณนาวุฒิ รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
ตามนโยบายพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ของคุณภาพ;ข่าว : Mcu Tv-Channel
คณะสังคมศาสตร์,คณะครุศาสตร์,พรชัย เกราะรัมย์,กรนัน ขันวัง
________________________________
สอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ
Tel.035 – 248-000 กลุ่มงานธรรมวิจัย

 

 

Back to top button