ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 28-31 มกราคม 2561

โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
  • 2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
  • 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน
         
            กำหนดการ
  • – ปิดรับบทความ 30 พฤศจิกายน 2560
  • – แจ้งผลการพิจารณาบทความ 15 ธันวาคม 2560
  • – ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 30 ธันวาคม 2560
  • – วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/ชำระเงิน 25 มกราคม 2561
  • – นำเสนอผลงาน 29-30 มกราคม 2561

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม >>> http://csd17mcu.com/

Back to top button