ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

ขั้นตอนการกรอกใบรายงานตัวผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของท่านได้ที่เมนู
-ผลการสมัคร
– สถานะการสมัครเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
-แก้ไขข้อมูลของท่านให้เรียบร้อย
-ปริ้นนำส่งพร้อมเอกสารรายงานตัว  ดูภาพประกอบด้านล่าง
เอกสารประกอบด้วย
1. ใบรายงานตัวนิสิตใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสุทธิ จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
6. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
01 02 03 04 05

Back to top button