ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีประทานปริญญา มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบหมายตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
ผู้บริหาร มจร
พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม img_9161 img_9171 img_9156img_9158img_9162img_9121img_9170img_9165img_9159 img_9167 img_9168 img_9172 img_9173 img_9175 img_9176 img_9174img_9177

Back to top button