ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปริยัติกวี” (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร. ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปริยัติกวี”
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร.
ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เรียนเชิญร่วมพิธีรับพระบัญชา
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ตามกำหนดการนี้
ณ อาคารมวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

Back to top button