ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รองฯ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง ร่วมประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล และพระมหาทองแดง สิริปญฺโญ รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา ร่วมประชุมตรวจเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย เตรียมเสนออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย B 400 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา เพื่อการเสนออนุมัติปริญญาให้เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย สืบไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว : พระเจษฏา โชติมนฺโต ป.

Back to top button