ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์แก่อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการ MK ระดับหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสู่ยุค 4.0 โดยมีพระครูวาปีจันทคุณ,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้บุคคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ประกอบด้วย พระมหาปัญญา ปญฺฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา นายชัยโชค คณคนาวุฒิ รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา และพระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารพระธรรมสิทธินายก มจร วิทยาลัยสงฆืร้อยเอ็ด รับชมถ่ายทอดสดที่ https://www.facebook.com/mcuregweb/

21850552_1966697353567193_2096306364_n 21903652_1839775316332625_591212674_n 21903827_1966697396900522_1720960490_n 21905380_1966697290233866_1522784044_n 21905481_1966697273567201_1137150698_n 21905601_1839775299665960_697894097_n 21905623_1966697300233865_648622005_n 21905678_1966697356900526_1010928010_n 21905739_1839775302999293_94121016_n 21912670_1966697376900524_2138914086_n 21912774_1839775309665959_1296294777_n 21912820_1839775329665957_2001808406_n 21912855_1839753599668130_1523984064_n 21919535_1966697286900533_1271780456_n 21919540_1966697333567195_289420047_n

Back to top button