ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักทะเบียนฯ แนะแนวการสำเร็จการศึกษาและการขอเอกสารการศึกษา

ผอ.สำนักทะเบียนฯ แนะแนวการสำเร็จการศึกษาและการขอเอกสารการศึกษา

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล บรรยายพิเศษ “การสำเร็จการศึกษาและการออกเอกสารทางการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” ในโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค  รุ่นที่ 63 จำนวน 85 รูป วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลบางสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back to top button