ข่าวสารประชาสัมพันธ์

📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

📌เพื่อยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ ทปอ. Clearing House ที่ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์

Back to top button
Translate »