ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย #ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย #ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย #ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
    พระธรรมปัญญาบดี
    นายกสภามหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

 

Back to top button