ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

วันบูรพาจารย์ 2561

      

      

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้พาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผลกล่าวต้อนรับและนำเสนอองค์ความรู้ด้าน การให้บริการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ในวันบุรพาจารย์

ทั้งนี้องค์ความรู้ที่นำไปแสดงประกอบด้วย นิทรรศการของสำนักทะเบียนและวัดผล เรื่อง “ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี” รวมถึงนิทรรศการของนายคเชนทร์ สุขชื่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เรื่อง ระบบค้นหาตารางสอบด้วย “G Suite for education” ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกชื่นชอบและเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รางวัล คือ

รางวัลดีเลิศ ประเภทการจัดการความรู้ของส่วนงาน

รางวัลมาตรฐาน ประเภทการจัดการความรู้ระดับบุคคล นายคเชนทร์ สุขชื่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนิทรรศการ บูทที่ ๕ “สำนักทะเบียนและวัดผล”

ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักทะเบียนและวัดผลได้วางแผนพัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนงานนำเสนอผลงานที่ดีของตนเองสู่สาธารณชนสืบต่อไป

Back to top button