ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร ต้อนรับนิสิตใหม่ ’60

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และแนะแนวหลักสูตร แก่นิสิตใหม่ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยสำนักทะเบียนและวัดผล มีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ สำนักฯ เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผอ ส่วนทะเบียนนิสิต กล่าวถวายรายงานและดำเนินการจัดกิจกรรม วันแรกก้าวสู่รั่วมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยรอยยิ้ม ความประทับใจ และพากภูมิใจในสถานบันอันทรงค่า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ C อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

ขอบคุณภาพ @ดอกพิณ เสียงแคนimg_0307 img_0328 img_0331 img_0334 img_0335 img_0336 img_0337 img_0338 img_0339 img_0340 img_0343 img_0344 img_0347 img_0348 img_0349 img_0351 img_0352 img_0354 img_0356 img_0357 img_0358

Back to top button
Translate »