ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 2 /เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สำนักทะเบียนและวัดผล ประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานดำเนินการประชุม ตามวาระและได้ร่วมมุทิตาสักการะพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสนี้ ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมบุคคลากร ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การศึกษา แก่โครงการ CSR นิสิตคณะสังคมศาสตร์ เพื่อน้องชาวดอย วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

Back to top button