ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาจุฬาฯ มุ่งหน้าสู่สากล

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมรับฟังการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วยวาจาโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สนง.อธิการบดี มจร วังน้อย จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทสารคุณ เป็นประธานกรรมการฯ ผลการตรวจประเมินระดับสถาบัน 4.04
หลังจากได้มีส่วนร่วมในการตอบข้อชักถามและให้ข้อมูลในนามผู้บริหารระดับสำนัก/สถาบัน

Back to top button