ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อธิการบดี”มจร”สั่งจัดชุดช่วยเหลือชาวสกลนคร

อธิการบดี”มจร”สั่งจัดชุดช่วยเหลือชาวสกลนคร คณะทำงานเตรียมลงพื้นที่ 1 ส.ค.นี้ วันที่ 31 ก.ค.2560 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร., (ประยูร ธมฺนมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้มอบหมายคณะทำงาน จัดชุดข้าวสาร อาหาร ยา เวชภัณท์ เป็นหมวดหมู่ เพื่อส่งไปช่วยเหลือ พี่น้องจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ส.ค. ทั้งนี้ สามารถติดต่อบริจาคได้ที่่

 • พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร 089-156-0089
 • พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ 081-133-6185

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือท่านสะดวกติดต่อใครได้ตามรายชื่อด้านล่างนี้

 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์
 • พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผช.ฝ่ายกิจการนิสิต
 • พระครูชิโนวาทธำรง รองผอ.กองกิจการนิสิต
 • พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผอ.ร.ร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • พระครูปลัดถิรธรรม ถิรธมฺโม รองผอ.ส่วนธรรมนิเทศ
 • พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา
 • พระมหาเจริญทรัพย์ ธนวุฑฺฒเมธี ผอ.ส่วนบริหาร สถาบันภาษา
 • พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร รองผอ.กองคลังและทรัพย์สิน
 • พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต
 • พระแสงสุรี ธีรภทฺโท กลุ่มงานอาคารสถานที่
 • อาจารย์สายพิรุณ เพิ่มพูล
Back to top button