ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก “63”

มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก "63"

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตามรายการดังนี้
1. ระดับปริญญาเอก (คลิก)

2. ระดับปริญญาโท (คลิก)

3. ระดับปริญญาตรี (คลิก)

Back to top button