ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร วิทยาเขตอุบลฯ เพิ่มศักยภาพด้านทะเบียนและวัดผล และการสอนของอาจารย์

วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน)

วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน) และโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ โดยมีพระเทพวราจารย์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยทางวิทยาเขตจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนและวัดผล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน และเตรียมความพร้อมข้อมูลนิสิตรุ่นที่ 63 ที่จะเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ในการนี้ ทางส่วนงานได้นิมนต์
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
เป็นวิทยากรอบรมและแนะนำตลอดโครงการ


Back to top button